Korenbeleid in de parochie St. Jacobus de Meerdere te Enschede

Omdat op een aantal punten bij sommige koren en hun dirigenten, organisten en/of penningmeesters nog onduidelijkheid heerst, ondanks alle
mondeling en schriftelijk door het bestuur verstrekte informatie, volgt hieronder nadere verduidelijking m.b.t. een tweetal punten, te weten
de maximale vergoeding per viering per koor en de rechtsverhouding met organisten en/of dirigenten.

Maximale vergoeding per viering per koor

Het parochiebestuur heeft per 1 juli 2015 de maximale vergoeding per viering per koor vastgesteld op 175,- euro. Om voor vergoeding in
aanmerking te komen dient een afzonderlijk koor vooraf een begroting in te dienen. Bij deze begroting wordt uitgegaan van het aantal vieringen, dat volgens het definitieve rooster in het dan komende half jaar door het betreffende koor verzorgd zal worden.

Een begroting dient alle te maken kosten en vergoedingen aan derden voor dat half jaar te bevatten. De berekening is dus een optelsom van al die kosten en vergoedingen. Om te berekenen of men het door het parochiebestuur vast te stellen maximum niet heeft overschreden dient de som gedeeld te worden door het aantal officieel in dat half jaar te verzorgen vieringen. Dat zijn de vieringen waarvoor men tijdens het roosteroverleg heeft ingetekend. De uitkomst van die deelsom mag niet hoger zijn dan 175,-  Begrotingen met een hogere uitkomst per viering worden niet geaccordeerd. Een niet geaccordeerde begroting betekent geen betaling van onkosten en/of vergoedingen.

Het parochiebestuur werkt uitsluitend met ‘overeenkomsten van opdracht’. Met geen enkele dirigent en/of organist bestaat een arbeidsovereenkomst en deze zal ook niet worden aangegaan.

Onkosten worden, mits deugdelijk gedeclareerd aan penningmeester Jacqueline Pastoor en mits in lijn met de eerder ingediende en geaccordeerde begroting, rechtstreeks aan de koorpenningmeester uitbetaald. Men mag er van uit gaan dat dit normaal gesproken niet meer dan een werkweek in beslag neemt.

Vergoedingen in het kader van een overeenkomst van opdracht aan een dirigent en/of organist dienen altijd via een factuur rechtstreeks bij de centrale penningmeester, mevrouw Pastoor, te worden ingediend. Deze controleert of er een door beide partijen getekende, voor dat half jaar geldende overeenkomst van opdracht is en of de factuur in overeenstemming is met de eerder ingediende en geaccordeerde begroting van het koor. De betaling geschiedt achteraf desgewenst per maand of half jaar en wel rechtstreeks door de centrale penningmeester aan de betreffende organist en/of dirigent. De koorpenningmeester heeft in deze dus alleen een rol bij het opstellen en indienen van een deugdelijke begroting en bij de controle of de gemaakte afspraken met dirigent en/of organisten wederzijds worden nagekomen.

Alle door het koor gemaakte onkosten vallen binnen bovengenoemde halfjaarlijkse begroting. Daarbuiten kan niet gedeclareerd worden. De persoonsgebonden vrijwilligersvergoeding van 10 euro per jaar, waar ook koorleden recht op hebben, valt buiten de begroting. Deze vrijwilligersvergoeding kan gebruikt worden voor een feestavond of uitje. De 10,- euro geldt per individuele vrijwilliger. Ook als een vrijwilliger in meer koren zingt of op andere wijze werkzaam is, blijft de vergoeding 10,- euro per persoon. Onderscheidingen voor koorleden hoeven evenmin in de begroting opgenomen te worden.

Overeenkomst van opdracht

Met betrekking tot de rechtsverhouding van het koor / parochiebestuur en individuele organisten en dirigenten heeft het parochiebestuur advies en informatie ingewonnen bij drie instanties: de eigen advocaat, het economaat van het aartsbisdom en het Ministerie van Sociale Zaken. Een aantal zaken zijn daarbij duidelijk geworden (voor zover ze dat al niet waren):

1. Er bestaat op dit moment tussen een individueel koor of locatieraad en/of het centrale parochiebestuur geen arbeidsovereenkomst met een der in de parochie werkende organisten en/of dirigenten. Met geen van hen is ook verder schriftelijk iets vastgelegd. Op dit moment zijn koren en/of  locale beheerscommissies niet meer bevoegd een dergelijke overeenkomst te sluiten, als zij dat al zouden willen.

2. Het centrale parochiebestuur werkt uitsluitend met overeenkomsten van opdracht. Arbeidsovereenkomsten met dirigenten en/of organisten worden niet aangegaan. Een dergelijke arbeidsovereenkomst zou trouwens ter goedkeuring aan het bisdom moeten worden voorgelegd. Het bisdom heeft nadrukkelijk aangegeven dergelijke arbeidsovereenkomsten niet te zullen goedkeuren. Alleen daarom al werkt het parochiebestuur uitsluitend met overeenkomsten van opdracht. Deze hebben een geldigheid van een half jaar en worden niet stilzwijgend verlengd. Tot 1 januari 2016 wordt gewerkt met de huidige mondeling overeengekomen overeenkomsten van opdracht. Met ingang van het nieuwe rooster met bijbehorende begroting zijn schriftelijke overeenkomsten van opdracht onderdeel van die begroting. De penningmeesters van de koren zullen tijdig een model van een overeenkomst van opdracht ontvangen.

3. Overeenkomsten van opdracht tussen het centrale parochiebestuur en een individuele organist of dirigent dienen opgenomen te worden in de halfjaarlijkse begroting van een afzonderlijk koor. Uitbetaling van de middels een koorbegroting geaccordeerde vergoeding geschiedt achteraf, maandelijks of halfjaarlijks en uitsluitend op basis van een factuur. Voor de betaling draagt de centrale penningmeester zorg.

4. De ketenbepaling, die op 1 juli 2015 is ingegaan, en is vastgelegd in artikel 668a van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek is niet van toepassing, omdat de overeenkomst van het parochiebestuur met organisten en/of dirigenten geen arbeidsovereenkomst in de zin van artikel 610 van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek behelst, maar er uitsluitend sprake is van een reeks tijdelijke overeenkomsten van opdracht. Er is dus geen werkgever-werknemer relatie, noch is die er in het verleden geweest.

5. Wanneer de betreffende organist / dirigent ZZP’er is voldoet deze zelf de sociale lasten en werkt hij/zij op basis van een tijdelijke overeenkomst van opdracht. Een parochiebestuur – en dat zal men begrijpen - werkt overigens niet mee aan belastingontwijkende manoeuvres.

Hopelijk is met deze uitleg duidelijkheid geschapen. Overigens gaat dit artikel uitsluitend over de faciliterende kant van de zaak, want daarvoor (financiën, personeel, vrijwilligers) is het centrale parochiebestuur verantwoordelijk. Het pastoresteam gaat over de inhoudelijke, zeg: liturgische kant van de zaak. Recent hebben de pastores een inhoudelijk stuk over het korenbeleid in de drie samenwerkende parochies (Enschede, Haaksbergen, Losser) het licht doen zien. Dit stuk zal ongetwijfeld met de centrale pastoraatgroep besproken worden.

Met vriendelijke groet, Guus Berkien, Vicevoorzitter parochiebestuur