Samenstelling nieuw gevormde raden

Zoals al eerder, onder andere in de parochievergadering, aangekondigd krijgt de parochie een nieuwe organisatiestructuur. De daarbij horende raden zijn inmiddels samengesteld:

Centrale beheerscommissie
Leden: Wim Wijfjes (bestuurslid met portefeuille vastgoed; voorzitter), Paul Wolbert (St. Jozef), Gerrit Beekman (H. Jacobus), Hennie Bolster (St. Jan-Michaël), Hennie Pahlplatz (Ariënsgedachtenis), Martijn van den Bovenkamp (externe deskundige) en Wendy Bathoorn (Verrijzenis). Een vertegenwoordiger van de H. Geest-Maria wordt nog aangezocht.

Centrale pastoraatgroep
Leden: Annelies Tenbergen (Verrijzenis), Tiny Hannink (St. Jan-Michaël), Lies van Veldhoven (St. Jozef), Gerrit Groothuis en Eric Sanders (H. Jacobus), Bert Elferink (H. Geest-Maria), Edwin Seinen (H. Paulus). Met kandidaatleden uit de Ariënsgedachtenisgemeenschap worden gesprekken gevoerd.

De centrale beheerscommissie is een adviesorgaan van het parochiebestuur. De commissie komt mini-maal een keer per kwartaal bijeen. De taak is toezicht houden op het groot onderhoud en het beheer van alle gebouwen die eigendom zijn van de parochie. De commissie kan reageren op een adviesaanvraag van het bestuur, maar ook ongevraagd advies verstrekken.

De centrale pastoraatgroep is een adviesorgaan van het pastoresteam op alle gebieden die het pastoraat betreffen. Dat advies kan gevraagd en ongevraagd worden gegeven. De groep houdt zich vooral bezig met beleidsvragen, maar houdt ook de supervisie op de uitvoering op lokaal niveau. Bovendien stuurt de centrale pastoraatgroep de overkoepelende  parochiële werkgroepen aan.

Op lokaal niveau zijn er per kerkgebouw lokale beheerscommissies. In de praktijk zullen die vooreerst bemenst worden door de leden van de vroegere locatieraden. De samenstelling zal zich op den duur wijzigen als er (meer) kerken sluiten en dus ook de locaties van samenstelling veranderen. Uiteindelijk blijven er, als het herschikkingsproces voltooid is,  drie lokale beheerscommissies over: Noord (St. Jozefkerk), Zuid (Verrijzenis des Herenkerk) en City (H. Jacobuskerk). De taken van de lokale beheerscommissie komen grotendeels overeen met die van de vroegere locatieraden. Alleen is de supervisie en het beleid ten aanzien van groot onderhoud en de coördinatie van het beheer  ondergebracht bij de centrale beheerscommissie en zijn de financiën overgeheveld naar het centrale parochiebestuur. Wel hebben de lokale beheerscommissies de beschikking over een (beperkt) budget voor kleine, alledaagse uitgaven.

De lokale pastoraatgroepen zullen zeker niet worden opgeheven, maar houden zich op lokaal niveau bezig met uitvoerende en coördinerende taken. Als zodanig zijn deze groepen onmisbaar in de organisatie. De groep stuurt ook de lokale werkgroepen aan.

Wat de werkgroepen betreft verwijs ik naar het artikel van pastor Carla Berbée: Omvorming van de St. Jacobusparochie

Namens het parochiebestuur, Guus Berkien, vicevoorzitter